Gói hợp tác Gói cơ sở Gói phái sinh Gói VIP
Tính năng
Danh mục cơ sở
Danh mục phái sinh
Lịch sử khuyến nghị
Lịch sử phái sinh
Tổng hợp thị trường
Hỗ trợ riêng
Chi phí
3 tháng Miễn phí (*) 4 triệu VNĐ 4 triệu VNĐ
6 tháng 7 triệu VNĐ 7 triệu VNĐ 10 triệu VND
6 triệu VNĐ (*)
12 tháng 12 triệu VNĐ 12 triệu VNĐ 18 triệu VNĐ
10 triệu VNĐ (*)
(*) Khách hàng tại công ty CK hợp tác cùng Topmarkets với NAV tối thiểu 200 triệu VNĐ
Đăng ký Đăng ký Đăng ký Đăng ký