ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

 

1.       Dịch vụ của chúng tôi:

Cung cấp dịch vụ tư vấn giao dịch trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán.

Hỗ trợ khách hàng trong việc thực hiện các quyết định đầu tư khi thực hiện giao dịch đầu tư chứng khoán.

Tăng tính chủ động, linh hoạt cho khách hàng khi tham gia vào thị trường chứng khoán.

Hỗ trợ khách hàng quản trị rủi ro trong quá trình giao dịch.

2.                Danh mục tư vấn đầu tư:

Chúng tôi xây dựng danh mục dựa trên những tiêu chí đánh giá riêng nhằm tìm ra các thông tin hữu ích, khách quan nhất có thể.

Danh mục chỉ nhằm mục đích hỗ trợ việc ra quyết định đầu tư của khách hàng. Chúng tôi không thực hiện các quyết định đầu tư thay khách hàng.

Việc tham khảo và lựa chọn đầu tư là quyền riêng tư của khách hàng và hoàn toàn độc lập với chúng tôi. Khách hàng tự chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình.

Dịch vụ tư vấn của chúng tôi đưa ra các thông số tham khảo đối với một giao dịch mua bán chứng khoán. Các đánh giá của chúng tôi có thể thay đổi để phù hợp với tình hình thực tế của thị trường.

3.                Chính sách dữ liệu của chúng tôi:

Chúng tôi không cung cấp miễn phí, và không đồng ý chia sẻ các thông tin của chúng tôi với bất kỳ một đơn vị, cá nhân nào khác mà không được chúng tôi đồng ý. Mọi hành động sử dụng thông tin của chúng tôi mà không được sự cho phép đều vi phạm nghiêm trọng quyền sở hữu thông tin của chúng tôi.     

Chúng tôi không thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn nhằm cung cấp các dịch vụ này.

Chúng tôi chỉ quản lý các thông tin mà chúng tôi yêu cầu để quản lý các khách hàng sử dụng sản phẩm của chúng tôi. Các thông tin này được chúng tôi yêu cầu cung cấp ngay khi bạn đăng ký tài khoản hoặc nằm trong phần cập nhật thông tin tài khoản của khách hàng. Ngoài các thông tin yêu cầu này, chúng tôi sẽ không yêu cầu  bất kỳ dữ liệu nào khác của bạn.

Các thông tin chúng tôi yêu cầu đều phải là thông tin xác thực. Trong trường hợp các thông tin khách hàng cung cấp không đúng với thực tế, chúng tôi sẽ không có trách nhiệm bảo quản, lưu giữ.

Tất cả các thay đổi về điều khoản, chính sách sẽ được chúng tôi thông tin đầy đủ tới khách hàng.

4.                Cam kết của bạn với chúng tôi và cộng đồng của chúng tôi:

Bạn cam kết đọc và hiểu mọi điều khoản ghi trong văn bản này.

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ này cho bạn và người khác nhằm thúc đẩy sứ mệnh của mình. Để đổi lại, chúng tôi cần bạn thực hiện các cam kết sau:

Bạn phải đảm bảo chỉ bạn mới được sử dụng sản phẩm của chúng tôi.

Cung cấp thông tin chính xác về bản thân và các thông tin chúng tôi yêu cầu khi bạn đăng ký.

Chỉ tạo duy nhất một tài khoản (của chính bạn).

Không chia sẻ mật khẩu, cấp cho người khác quyền truy cập vào tài khoản của bạn hoặc chuyển tài khoản của bạn cho bất kỳ ai khác (mà không được chúng tôi cho phép).

Chúng tôi luôn cố gắng cung cấp sản phẩm rộng rãi cho tất cả mọi người, nhưng bạn không thể sử dụng nếu:

Trước đây, chúng tôi đã vô hiệu hóa tài khoản của bạn vì vi phạm các điều khoản hoặc chính sách của chúng tôi.

Bạn bị cấm nhận các sản phẩm, dịch vụ hoặc phần mềm của chúng tôi theo luật áp dụng.

Chúng tôi muốn mọi người sử dụng sản phẩm để có thêm cơ sở đưa ra các quyết định đầu tư đúng đắn do đó, bạn đồng ý không tham gia hành vi được mô tả dưới đây (hoặc không tạo điều kiện hay hỗ trợ người khác thực hiện hành vi đó).

Bạn không được sử dụng Sản phẩm của chúng tôi để thực hiện hoặc chia sẻ bất cứ nội dung nào với cá nhân, tổ chức không sử dụng sản phẩm của chúng tôi.

Bạn không được sử dụng dịch vụ của chúng tôi để tư vấn giao dịch, sao chép tư vấn của chúng tôi để áp dụng cho bất kỳ một đối tượng nào khác nhằm mục đích thu  lợi cho bạn mà không có sự cho phép của chúng tôi.

Mọi hành động sao chép, sử dụng dịch vụ của chúng tôi để áp dụng với một bên thứ 03(ba) đều bị coi là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi.

Chính sách khác áp dụng cho việc sử dụng sản phẩm của bạn nếu bạn vi phạm các điều khoản sau đây:

Bất hợp pháp, gây nhầm lẫn, phân biệt đối xử hoặc gian lận.

Xâm phạm hoặc vi phạm quyền của người khác.

Bạn không được tải lên vi-rút hoặc mã độc hại hay làm bất cứ điều gì có thể vô hiệu hóa, làm quá tải hoặc ảnh hưởng đến hoạt động hoặc hình thức đúng của Sản phẩm của chúng tôi.

Bạn không được truy cập hoặc thu thập dữ liệu từ Sản phẩm của chúng tôi bằng các phương tiện tự động (không được chúng tôi cho phép trước) hoặc cố gắng truy cập dữ liệu mà bạn không được phép truy cập.

Chúng tôi có thể áp dụng các biện pháp đối với tài khoản của bạn vì những lý do được mô tả trên đây. Nếu bạn vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác nhiều lần, chúng tôi cũng có thể vô hiệu hóa tài khoản của bạn.

Nhằm mục đích hỗ trợ cộng đồng, chúng tôi khuyến khích bạn báo cáo nội dung hoặc hành vi mà bạn cho rằng vi phạm quyền của mình (bao gồm quyền sở hữu trí tuệ) hay các điều khoản và chính sách của chúng tôi.

5.                 Các quyền bạn cấp cho chúng tôi để thực hiện vô hiệu hóa tài khoản của bạn

Bạn vi phạm các quyền về sở hữu trí tuệ liên quan tới sản phẩm của chúng tôi.

Tài khoản của bạn sử dụng bất hợp pháp.

Tài khoản của bạn đã hết thời hạn sử dụng

Bạn thực hiện các hành vi gây gây tổn hại (bao gồm nhưng không giới hạn) tới sản phẩm của chúng tôi.

Bạn gây thiệt hại cho các sản phẩm của chúng tôi hoặc cộng đồng của chúng ta.

Bạn bị pháp luật cấm sử dụng.

6.                Giới hạn về việc sử dụng quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi

Nếu bạn sử dụng nội dung được bảo vệ theo quyền sở hữu trí tuệ mà chúng tôi sở hữu và cung cấp trong Sản phẩm của mình (ví dụ: hình ảnh, thiết kế, video hoặc âm thanh chúng tôi cung cấp... thì chúng tôi giữ tất cả các quyền đối với nội dung đó (nhưng không phải với nội dung của bạn). Bạn chỉ có thể sử dụng bản quyền hoặc nhãn hiệu của chúng tôi (hay bất kỳ nhãn hiệu tương tự nào) khi được cho phép rõ ràng theo Nguyên tắc sử dụng thương hiệu của chúng tôi hoặc chúng tôi cho phép trước bằng văn bản. Bạn phải được chúng tôi cho phép bằng văn bản (hoặc cho phép theo giấy phép nguồn mở) để sửa đổi, tạo sản phẩm phái sinh, dịch ngược hoặc cố gắng theo cách khác để trích xuất mã nguồn của chúng tôi.

7.                Các quy định bổ sung

a.       Cập nhật Điều khoản của chúng tôi

Chúng tôi không ngừng nỗ lực cải thiện các dịch vụ của mình và phát triển các tính năng mới để tạo ra Sản phẩm tốt hơn cho bạn cũng như cộng đồng của chúng tôi. Do đó, thỉnh thoảng chúng tôi cần cập nhật các Điều khoản này để phản ánh chính xác các dịch vụ và cách làm của mình. Trừ khi có quy định khác của pháp luật, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trước khi thay đổi các Điều khoản này và cho bạn cơ hội xem lại trước khi thay đổi có hiệu lực. Sau khi bất kỳ Điều khoản cập nhật nào có hiệu lực, bạn sẽ bị ràng buộc theo các điều khoản này nếu tiếp tục sử dụng Sản phẩm của chúng tôi.

Chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ tiếp tục sử dụng Sản phẩm của chúng tôi, nhưng nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản cập nhật và không còn muốn tham gia cộng đồng nữa, bạn có thể xóa tài khoản của mình bất kỳ lúc nào.

b.       Tạm ngừng hoặc chấm dứt tài khoản

Nếu chúng tôi xác định bạn đã vi phạm các điều khoản hoặc chính sách của mình, chúng tôi có thể áp dụng các biện pháp đối với tài khoản của bạn để bảo vệ cộng đồng và các dịch vụ của mình, bao gồm tạm ngừng quyền truy cập vào tài khoản hoặc vô hiệu hóa tài khoản của bạn. Chúng tôi cũng có thể tạm ngừng hoặc vô hiệu hóa tài khoản của bạn nếu bạn khiến chúng tôi gặp rủi ro hoặc rắc rối liên quɑn đến pháp luật hoặc khi pháp luật cho phép hoặc yêu cầu chúng tôi thực hiện hành động này. Khi thích hợp, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về tài khoản vào lần tiếp theo bạn truy cập tài khoản của mình. Bạn có thể tìm hiểu thêm về điều mình có thể làm nếu tài khoản bị vô hiệu hóa.

Nếu bạn xóa hoặc chúng tôi vô hiệu hóa tài khoản của bạn, thì các Điều khoản này sẽ chấm dứt và không còn là thỏa thuận giữa bạn với chúng tôi nữa.

c.       Giới hạn trách nhiệm pháp lý

Chúng tôi nỗ lực cung cấp Sản phẩm tốt nhất có thể và định ra các nguyên tắc rõ ràng cho tất cả những người sử dụng. Tuy nhiên, Sản phẩm của chúng tôi được cung cấp "nguyên trạng" và chúng tôi không đảm bảo rằng Sản phẩm luôn an toàn, bảo mật, không có lỗi hoặc Sản phẩm sẽ hoạt động mà không bị gián đoạn, chậm trễ hoặc thiếu sót. Trong phạm vi luật pháp cho phép, chúng tôi cũng TỪ CHỐI MỌI BẢO ĐẢM, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM CÁC BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG GIAO DỊCH, SỰ PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, BẢO ĐẢM VỀ QUYỀN SỞ HỮU VÀ KHÔNG VI PHẠM. Chúng tôi không kiểm soát hoặc chi phối hành động hay phát ngôn của mọi người và những đối tượng khác. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về hành động hoặc cách ứng xử (dù trực tuyến hay ngoại tuyến) của họ hoặc mọi nội dung mà họ chia sẻ (bao gồm nội dung phản cảm, không phù hợp, tục tĩu, bất hợp pháp và các nội dung có thể bị phản đối khác).

Chúng tôi không thể dự đoán thời điểm phát sinh sự cố về Sản phẩm của mình. Vì vậy, trách nhiệm pháp lý của chúng tôi chỉ giới hạn trong phạm vi tối đa mà luật áp dụng cho phép và trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ tổn thất nào về lợi nhuận, doanh thu, thông tin, dữ liệu hoặc về thiệt hại mang tính hệ quả, đặc biệt, gián tiếp, răn đe, trừng phạt hoặc ngẫu nhiên phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản này hoặc Sản phẩm của chúng tôi, ngay cả khi chúng tôi đã được thông báo về khả năng xảy ra các thiệt hại đó.

Chúng tôi cố gắng đưa ra các quy tắc rõ ràng nhằm hạn chế hoặc hy vọng là tránh được tranh chấp giữa bạn và chúng tôi. Tuy nhiên, nếu xảy ra tranh chấp, bạn nên biết trước về nơi giải quyết và luật sẽ áp dụng.

Nếu bạn là người tiêu dùng, luật của quốc gia mà bạn cư trú sẽ áp dụng cho mọi khiếu nại, nguyên nhân tố tụng hoặc tranh chấp giữa bạn với chúng tôi phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản này hoặc các Sản phẩm của Chúng tôi ("khiếu nại"); đồng thời, bạn có thể giải quyết khiếu nại của mình tại bất kỳ tòa án nào có thẩm quyền xét xử khiếu nại tại quốc gia đó. Trong tất cả các trường hợp khác, bạn đồng ý rằng khiếu nại phải được giải quyết riêng tại Tòa án Quận phía Bắc bang California, Hoa Kỳ hoặc một tòa án tiểu bang thuộc hạt San Mateo; rằng bạn đồng ý tuân thủ thẩm quyền nhân thân của một trong hai tòa án này nhằm mục đích kiện tụng liên quan tới tất cả các khiếu nại đó; và rằng luật pháp Tiểu bang California sẽ chi phối các Điều khoản này cũng như bất kỳ khiếu nại nào, bất kể xung đột về quy định pháp luật.

e.      Nội dung khác

Các Điều khoản này (trước đây được gọi là Tuyên bố về quyền và trách nhiệm) tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Chúng tôi, Inc. về việc bạn sử dụng Sản phẩm của chúng tôi. Các Điều khoản này thay thế mọi thỏa thuận trước đó.

Một số Sản phẩm chúng tôi cung cấp cũng phải tuân thủ các điều khoản bổ sung. Nếu bạn sử dụng bất kỳ Sản phẩm nào trong số đó, các điều khoản bổ sung sẽ có hiệu lực và trở thành một phần của thỏa thuận giữa chúng tôi với bạn. Ví dụ: nếu bạn truy cập hoặc sử dụng Sản phẩm của chúng tôi vì mục đích thương mại hoặc kinh doanh, chẳng hạn như mua quảng cáo, bán sản phẩm, phát triển ứng dụng, quản lý một nhóm hoặc Trang cho công việc kinh doanh hoặc sử dụng các dịch vụ đo lường của chúng tôi, bạn phải đồng ý với Điều khoản thương mại của chúng tôi. Nếu đăng hoặc chia sẻ nội dung có nhạc, bạn phải tuân thủ Nguyên tắc về âm nhạc của chúng tôi. Trong trường hợp bất kỳ điều khoản bổ sung nào xung đột với các Điều khoản này, các điều khoản bổ sung sẽ chi phối trong phạm vi xung đột đó.

Khi nhận thấy bất kỳ phần nào của các Điều khoản này không khả thi thì phần còn lại vẫn giữ nguyên hiệu lực. Nếu chúng tôi không thực thi bất kỳ phần nào trong các Điều khoản này thì điều này sẽ không bị coi là khước từ. Mọi sửa đổi hoặc khước từ các Điều khoản này đều phải được thực hiện bằng văn bản và do chúng tôi ký.

Bạn không được chuyển nhượng bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của mình theo các Điều khoản này cho bất kỳ ai khác mà không được sự chấp thuận của chúng tôi.

Bạn có thể chỉ định một người (được gọi là liên hệ thừa kế) quản lý tài khoản của mình nếu tài khoản được tưởng nhớ. Chỉ liên hệ thừa kế của bạn hoặc người mà bạn đã xác định trong di chúc hợp lệ hoặc tài liệu tương tự thể hiện sự đồng ý rõ ràng về việc tiết lộ nội dung của bạn khi bạn qua đời hoặc mất năng lực mới có thể yêu cầu tiết lộ từ tài khoản của bạn sau khi tài khoản được tưởng nhớ.

Các Điều khoản này không mang lại bất kỳ quyền nào cho người thụ hưởng bên thứ ba. Chúng tôi có thể tự do chuyển nhượng tất cả các quyền và nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản này liên quan đến việc sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản hoặc theo quy định của luật pháp hoặc theo cách khác.

Bạn nên biết rằng chúng tôi có thể cần đổi tên người dùng cho tài khoản của bạn trong một số trường hợp nhất định (ví dụ: nếu người khác xác nhận sở hữu tên người dùng đó và tên này có vẻ không liên quan đến tên bạn sử dụng trong cuộc sống hàng ngày).

Chúng tôi luôn hoan nghênh phản hồi của bạn và những đề xuất khác về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Nhưng bạn nên biết rằng chúng tôi có thể sử dụng các phản hồi/đề xuất đó mà không có bất kỳ hạn chế hoặc nghĩa vụ bồi thường nào cho bạn; đồng thời chúng tôi không có nghĩa vụ giữ bí mật các nội dung đó.

Chúng tôi bảo lưu mọi quyền không được cấp rõ ràng cho bạn.

8.                Các điều khoản và chính sách khác có thể áp dụng cho bạn

Điều khoản thương mại: Các điều khoản này sẽ áp dụng nếu bạn cũng truy cập hoặc sử dụng Sản phẩm của chúng tôi cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc kinh doanh nào, bao gồm quảng cáo, vận hành ứng dụng trên nền tảng của chúng tôi, sử dụng các dịch vụ đo lường của chúng tôi.

Chính sách nền tảng của Chúng tôi: Các nguyên tắc này nêu rõ những chính sách áp dụng cho việc bạn sử dụng Nền tảng của chúng tôi (ví dụ: dành cho nhà phát triển hoặc nhà điều hành ứng dụng Nền tảng, trang web hoặc nếu bạn sử dụng plugin xã hội).

Điều khoản thanh toán dành cho nhà phát triển: Các điều khoản này áp dụng cho nhà phát triển ứng dụng sử dụng Thanh toán trên Chúng tôi.

Điều khoản thanh toán dành cho cộng đồng: Những điều khoản này áp dụng cho các khoản thanh toán được thực hiện trên hoặc thông qua Chúng tôi.

Chính sách thương mại: Các nguyên tắc này nêu rõ những chính sách áp dụng khi bạn bán sản phẩm và dịch vụ trên Chúng tôi.

Tài nguyên thương hiệu Chúng tôi: Các nguyên tắc này nêu rõ những chính sách áp dụng cho việc sử dụng nhãn hiệu hàng hóa, logo và ảnh chụp màn hình của Chúng tôi.

 

Top